Kancelaria Biegłego Rewidenta

Oferta Usług

Kancelaria Biegłego Rewidenta Marta Mikrut-Grobelny jest firmą audytorską, wpisaną na listę firma audytorskich w Polsce, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3696.

Badanie i Przeglądy
Sprawozdań Finansowych

 • badanie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych wg zasad Ustawy o rachunkowości (UoR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
 • badanie rocznych skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych,
 • przeglądy sprawozdań finansowych.
Każdego z naszych Klientów traktujemy w indywidualny sposób mając na uwadze jego wyjątkowość i całościową specyfikę działania jego organizacji, dostosowując do niej strategię badania. Jednym z pierwszych etapów naszych działań jest zapoznanie się z wszelkimi aspektami funkcjonowania badanej spółki: jej struktury i organizacji, wyników, sytuacji finansowej oraz otoczenia biznesowego i prawnego, oraz systemu rachunkowości i metod kontroli wewnętrznej. Rozpoznając i analizując czynniki ryzyka planujemy badanie zapewniając nie tylko właściwy przepływ informacji, ale jednocześnie gwarantując odpowiednią jakość i efektywność badania wraz z terminową realizacją powierzonego zakresu prac.

Inne usługi poświadczające

 • badanie projektów finansowanych ze środków unijnych,
 • badanie projektów BR finansowanych z funduszy celowych,
 • weryfikacja uzgodnionych procedur,
 • weryfikacja prognozowanych danych finansowych,
 • ocena wyceny wartości przedsiębiorstwa,
 • sprawdzenie prawidłowości wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej zgodnie z wymogami ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Usługi Audytorskie
Świadczone Na Podstawie KSH

 • badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia (odpowiednio art. 502, 537 i 559 ksh),
 • badanie sprawozdanie założycieli spółki akcyjnej (art. 312 §1 ksh),
 • badanie sprawozdania z podwyższenia kapitału takiej spółki (art. 431 ksh),
 • badanie sprawozdania zarządu w przypadku zamiaru nabycia przez spółkę akcyjną mienia od akcjonariuszy (art. 394 ksh),
 • badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (art. 449 ksh),
 • badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 ksh),
 • badanie rachunkowości oraz działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na żądanie wspólnika (art.223 ksh),
 • opiniowanie ceny udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 182 ksh),
 • badanie rachunkowości oraz działalności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 223 ksh).

Kodeks spółek handlowych – polska ustawa z dnia 15 września 2000 r. zawierająca przepisy normujące ustrój spółek handlowych do których zaliczają się spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) oraz spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna).

Kodeks ten nie reguluje natomiast innych spółek (niebędących podmiotami prawa, lecz wyłącznie umową cywilnoprawną) – spółek cywilnych, których działanie reguluje Kodeks cywilny.

W odróżnieniu od poprzednio obowiązującego Kodeksu handlowego z 1934 r. obecny Kodeks spółek handlowych nie zawiera drugiej zasadniczej części prawa handlowego – przepisów normujących czynności handlowe. Obecnie są one regulowane prawie w całości przez Kodeks cywilny.

Organizacja rachunkowości jest niezwykle istotnym elementem dla prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, celem uzyskania prawdziwego oraz rzetelnego obrazu jego stanu finansowo-majątkowego. Każdorazowo uwzględniając specyfikę działalności firmy, głównie przy tworzeniu zakładowego planu kont oferujemy kompleksowy zakres usług dotyczący z organizacją rachunkowości.

Usługi doradcze związane
z organizacją rachunkowości

 • doradztwo przy organizowaniu rachunkowości w podmiotach,
 • opracowywanie lub aktualizacja zasad rachunkowości oraz zakładowych planów kont,
 • projektowanie rachunków kosztów, kalkulacji kosztów wytworzenia produktów,
 • doradztwo w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych,
 • przekształcenia sprawozdań finansowych (MSSF, UoR),
 • doradztwo w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych.

Organizacja rachunkowości jest niezwykle istotnym elementem dla prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, celem uzyskania prawdziwego oraz rzetelnego obrazu jego stanu finansowo-majątkowego.