Kancelaria Biegłego Rewidenta

Formularz Kontaktowy

Zapraszamy także do kontaktu w formie elektronicznej
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani spotkaniem w siedzibie Kancelarii prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Dziękujemy!

  Najczęściej Zadawane Pytania

  Frequently Asked Questions (FAQ)

  Czy BR może być zwolniony z zachowania tajemnicy?

  W pewnych przypadkach biegły rewident może być zwolniony z dochowania tajemnicy zawodowej; ma to miejsce w sytuacji, gdy istnieje przewidziany prawem obowiązek ujawnienia informacji bądź przekazywania dokumentów w przypadkach, które zostały określone w ustawie lub innych odrębnych przepisach.

  Jaką formę działalności może prowadzić BR?

  Biegły rewident wykonuje zawód jako osoba prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek, wspólnik spółki jawnej, spółki partnerskiej lub spółki komandytowej, osoba pozostająca w stosunku pracy z określonymi podmiotami lub jako osoba niepozostająca w stosunku pracy i nieprowadząca działalności we własnym imieniu i na własny rachunek, pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

  Jaki jest zakres odpowiedzialności BR?

  Biegły rewident, który sporządza niezgodną ze stanem faktycznym opinię o sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych jednostki lub sytuacji finansowo-majątkowej tej jednostki, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.

  Czy BR może stracić swoje uprawnienia?

  KRBR może skreślić biegłego rewidenta z rejestru w przypadku jego śmierci, wystąpienia biegłego rewidenta z samorządu biegłych rewidentów, nieuiszczania składek członkowskich za okres dłuższy niż rok, prawomocnego orzeczenia o wydaleniu z samorządu biegłych rewidentów lub niespełnieniu jednych z warunków uzyskania uprawnień zawodowych

  Bądź w Kontakcie z Naszymi Ekspertami!

  Profesjonalne usługi z zakresu badania SF, kompleksowe doradztwo w zakresie finansów, podatków i rachunkowości