Doradztwo Finansowe | Consulting | Sprawozdawczość

Rota Ślubowania
#biegłego rewidenta

Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wykonywać mój zawód
w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami wykonywania zawodu.
W swoim postępowaniu będę kierował się zasadami etyki zawodowej i niezależnością.
Poznane w trakcie wykonywania zawodu biegłego rewidenta fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

Kancelaria Biegłego Rewidenta Marta MIKRUT-GROBELNY
oferuje w pełni profesjonalne usługi z zakresu badania sprawozdań finansowych a także kompleksowe doradztwo w zakresie finansów, podatków i rachunkowości, w oparciu o obowiązujące akty prawne i Ustawy.

Zapraszam do Współpracy!

Awesome Image

Właściciel Kancelarii

AUDYT & BADANIE
Sprawozdań Finansowych

Usługi Audytorskie Świadczone Na Podstawie Kodeksu Spółek Handlowych

Zobacz Więcej...

EKSPERTYZY & OPINIE
Ekonomiczno-Finansowe

Usługi Doradcze Związane z Organizacją Rachunkowości

Zobacz Więcej...

Oferujemy
Kompleksowe Usługi
#doradztwa finansowego

Kancelaria Biegłego Rewidenta Marta Mikrut-Grobelny jest firmą audytorską, wpisaną na listę firma audytorskich w Polsce, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3696.

 • Badanie i Przeglądy Sprawozdań Finansowych

  m.in.: badanie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych wg zasad Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

 • Inne Usługi Poświadczające

  m.in.: badanie projektów finansowanych ze środków unijnych, badanie projektów BR finansowanych z funduszy celowych, weryfikacja prognozowanych danych finansowych

 • Usługi Audytorskie

  m.in.: badania planów połączeń, podziałów i przekształceń spółek, badania sprawozdań założycieli spółek akcyjnych i sprawozdań z podwyższenia kapitału, badanie bilansu i rachunku zysków i strat

 • Usługi Doradcze

  m.in.: doradztwo w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz organizacji rachunkowości w podmiotach

Awesome Image

2010

12 Lat

2022

DOŚWIADCZENIA

Ustawa o Biegłych Rewidentach (UoBR)
Ustawa o Rachunkowości (UoR)

Prowadząc działalność gospodarczą niektóre jednostki podlegają obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych, które przeprowadza biegły rewident. Zakres i sposób działalności reguluje Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym...

Awesome Image

Wprowadzenie

Zawód biegłego rewidenta polega na przeprowadzeniu czynności rewizji finansowej, a więc na audycie finansowym w postaci badania sprawozdań finansowych mających na celu ustalenie czy jednostka przedstawia w sposób rzetelny i niewadliwy sytuację finansową, majątkową oraz wypracowany wynik finansowy.

Zobacz Więcej

Artykuł #3 Ustawy (UoBR)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, biegłym rewidentem może być osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, wspólnik podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, czyli firmy audytorskiej lub osoba, która zawarła umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę z firmą audytorską.

Zobacz Więcej

Artykuł #8 Ustawy (UoBR)

Zgodnie z art. 8 ww. ustawy, biegły rewident ma obowiązek postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem. Dodatkowo zobowiązany jest do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w każdym roku kalendarzowym i przestrzegania standardów rewizji finansowej, zasad niezależności oraz etyki zawodowej jak również uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Zobacz Więcej

Artykuł #64 Ustawy (UoR)

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, badaniu przez biegłego rewidenta podlegają m.in. roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność spółek akcyjnych – pod warunkiem, że na dzień bilansowy nie mają statusu w organizacji oraz podmiotów, które w poprzedzającym roku obrotowym...

Zobacz Więcej

Artykuł #66 Ustawy (UoR)

W myśl art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości, umowa o badanie sprawozdania finansowego musi zostać podpisana z firmą audytorską na okres co najmniej dwóch lat. Ponadto kosztami badania sprawozdania finansowego zostaje obciążona jednostka podlegająca badaniu. Kierownik podmiotu, który podlega badaniu, nie może we własnym zakresie dokonać wyboru firmy audytorskiej.

Zobacz Więcej

Artykuł #67 Ustawy (UoR)

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik badanej jednostki ma obowiązek zapewnić biegłemu rewidentowi, który przeprowadza badanie sprawozdania finansowego, dostęp do wszystkich dokumentów niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z badania, w tym do ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych oraz wszystkich dokumentów stanowiących podstawę do dokonywania zapisów w księgach rachunkowych.

Zobacz Więcej

Złota Księga Cytatów

Jeśli potrzebujesz doradztwa i wsparcia z zakresu finansów, podatków i rachunkowości

+48 515 103 400

Formularz Kontaktowy

Zapraszamy także do kontaktu w formie elektronicznej
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani spotkaniem w siedzibie Kancelarii prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Dziękujemy!